Wybierz hotel

Kontakt

Bliżej niż myślisz

HOTEL 500 TARNOWO PODGÓRNE K/POZNANIA

ul. Poznańska 139
62-080 Tarnowo Podgórne

 • 501 246 819

Dział Sprzedaży i Marketingu (rezerwacje grupowe, konferencje, szkolenia)

 • Matylda Zielińska
 • +48 61 896 25 32
 • 508 336 364
 • Ewelina Strauchmann
 • +48 61 896 25 32
 • 509 727 201

Organizacja przyjęć okolicznościowych

Siedziba firmy

J.W. Construction Holding SA
ul. Radzymińska 326
05-091 Ząbki k/Warszawy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych ("Dane Osobowe"). Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.hotel500.com.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są podmioty z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A., w skład której wchodzą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, a także inne podmioty z którymi współpracujemy np. w zakresie świadczenia usług.

Spółka J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000028142, NIP 1250028307, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 14.217.511 zł. Strukturę Holdingu nadto tworzą następujące Spółki:

JW. Marka Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Marki” Sp. z o.o.

 • Yakor House Sp. z o.o.
 • Porta Transport Sp. z o.o.
 • J.W. Construction Sp. z o.o.
 • Seahouse Sp. z o.o.
 • Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o.
 • Business Financial Construction Sp. z o.o.
 • Dana Invest Sp. z o.o.
 • Varsovia Apartamenty Sp. z o.o.
 • Berensona Invest Sp. z o.o.
 • Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 1SK
 • Bliska Wola 4 Sp. z o.o. 2SK
 • Wola Invest Sp. z o.o.
 • Bliska Wola 4 Sp. z o.o.
 • Zdziarska Invest Sp. z o.o.
 • Łódź Invest Sp. z o.o.
 • Lewandów Invest Sp. z o.o.
 • Hanza Invest S.A.
 1. Zachęcamy do kontaktu z nami:

Telefonicznie pod numerem: 22 771 75 55 Pod adresem e-mail: biuro@jwc.pl

Pisemnie pod adresem: J.W. Construction Holding S.A. ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki W siedzibie J.W. Construction Holding S.A. ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki

 1. Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Informujemy, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Grupie Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. jest wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, z których można kontaktować się bezpośrednio:

Pod adresem e-mail: iod@jwc.pl

Pisemnie pod adresem: J.W. Construction Holding S.A. ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy nie wahać się skontaktować z inspektorem danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

Zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania

problemów i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),

Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

a.) Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A.,

b.) Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe, c.) Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 1. Państwa dane przetwarzane będą w celu:

Zawarcia i wykonania umowy/umów - do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych. Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody, Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych - do czasu wycofania zgody, Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

 1. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji), wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody.

Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,

Żądania usunięcia danych,

Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z J.W. Construction Holding S.A. lub z inspektorem ochrony danych osobowych w sposób opisany w pkt 2 lub pkt 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.
 2. Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.

Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: J.W. Construction Holding S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki. Operator serwisu informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator serwisu informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 1. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 • kod konwersji Google AdWords – w celu zarządzania reklamami w sieci AdWords, AdSense i prowadzenia działań remarektingowych.
 1. Logi serwera
 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

*Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij